Santa Fe Travel в Алматы

Santa Fe Comfort 2.5 л., 180 л.с., 4WD, 6АТ
14 990 000 тг.
Santa Fe Travel 2.5 л., 180 л.с., 4WD, 6АТ
16 090 000 тг.
Santa Fe Prime 2.5 л., 180 л.с., 4WD, 6АТ
17 190 000 тг.
Santa Fe High-Tech 2.5 л., 180 л.с., 4WD, 6АТ
18 690 000 тг.